Loading...
Vi bistår regelmessig i saker innen arve- og familieretten. Vår praksis innen familieretten omfatter blant annet ektefellers formuesforhold, utforming og rådgivning ved inngåelse av ektepakter og samboeravtaler.
Innen arveretten bistår vi blant annet med rådgivning om reglene om arv, herunder ved gaver (arveforskudd), utarbeidelse av testament, uskifte og generasjonsskifte mv. Vi har også lang erfaring med administrasjon av dødsboer og andre skifteoppgjør, og fungerer jevnlig som testamentbestyrere.
Vi har bred kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold og bistår både bedrifter og privatpersoner.
Vår praksis omfatter både rådgivningsoppdrag og vi har jevnlig prosedyreoppdrag i tvister som gjelder fast eiendom. Vi er også samarbeidende advokater med Huseiernes Landsforbund.
Vi bistår blant annet med rådgivning i tilknytning til spørsmål om styringsrett, likebehandling, arveavgift, skatt osv., enten det dreier seg om at familiens landsted skal overdras til barna i sameie, eller når privatpersonen i egenskap av aksjonær i et (familie)aksjeselskap ønsker å videreføre virksomheten til neste generasjon.
Våre advokater påtar seg løpende bostyreroppdrag for landets skifteretter. Vi bistår også banker/långivere, styremedlemmer og andre som berøres av konkurs.

Vi har omfattende erfaring innen landbruks- og odelsretten.

Vi har kompetanse innen selskapsretten og bistår blant annet med valg av selskapsform, etablering og oppløsning av selskaper, selskapsendringer, avtaler og forhandlinger samt styre- og ledelsesansvar.

Firmaet har bred kompetanse innenfor skatt og merverdiavgift og vi bistår både bedrifter og enkeltpersoner. Vi bistår både med løpende rådgivning og i saker mot myndighetene i forbindelse med bokettersyn.

Vi bistår både bedrifter og privatpersoner med kontraktsrettslige spørsmål av enhver art. Vår praksis omfatter blant annet utarbeidelse av kjøpekontrakter, aksjonæravtaler, leieavtaler, opsjonsavtaler, arbeidsavtaler og samboeravtaler.

Flere av våre advokater har jobbet med strafferett, både som forsvarere og som dommere. Som dommerfullmektig utgjør strafferettspleien en sentral del, noe som har gitt firmaet bred og allsidig strafferettskunnskap.
Samarbeidende advokat Knut Fure har strafferett som sitt spesialfelt og opptrer jevnlig som forsvarer.
Vi bistår både private og næringsdrivende i erstatningstvister.
Vi bistår jevnlig både bedrifter og privatpersoner med arbeidsrettslige spørsmål

Kontakt oss idag: +47 32 12 63 88